Menu

معاونت مالی-اداری

اهداف معاونت مالي و اداري:

 

1- همكاري در ايجاد بستر مناسب جهت رشد، بالندگي و امنيت رواني منابع انساني سازمان و امور رفاهي ايشان

2- همكاري در استقرار نظامات انگيزشي و مميزي عملكرد

3- بررسي كارشناسي ، ترفيع، ارتقاء گروه و انتصاب كاركنان طبق مقررات و ضوابط سازمان و ارائه گزارش به مقام مافوق سازماني

4- بررسي لازم جهت سامان بخشي كليه تكاليف مقرر در اساسنامه، آيين نامه هاي مالي و اداري و استخدامي سازمان

5- مشاركت در تعيين خط مشي و استراتژي هاي سازمان

6-  انجام مكاتبات اداري، بايگاني اداري سازمان

7- مشاركت در تنظيم بودجه ساليانه سازمان و پيش بيني اعتبارات و ملزومات مورد نياز

8- مشاركت در تنظيم و مبادله موافقتنامه هاي سالانه و تخصيص اعتبار با همكاري مديريت امور مالي شهرداري تهران

9- نظارت كارشناسي بر مصرف بودجه و جلوگيري از انحراف در انجام هزينه

10- كنترل بر حفظ و نگهداري اموال سازمان جهت اتخاذ تدابير لازم در اين خصوص با همكاري اداره اموال شهرداري تهران

11- بررسي اسناد هزينه و امور مربوط به حسابداري سازمان بر اساس دستورالعمل هاي صادره جهت تأييد مقام مافوق سازماني

12- مشاركت در تثبيت و تحكيم نظام جامع جمع داري اموال و مميزي اموال سازمان به ويژه اموال موجود در پايگاه هاي پشتيباني مديريت بحران در مناطق

13- نظارت كارشناسي بر وصول نقدينگي از محل بودجه عمراني و جاري از طريق امور مالي شهرداري تهران و برابر مقررات مربوطه

14- همكاري در انجام معاملات سازمان در حدود اختيارات مصوب با رعايت صرفه و صلاح شهرداري و مقررات و دستورالعمل هاي مربوطه و نظارت كارشناسي بر واحد قراردادهاي سازمان

15- مشاركت در برقراري ارتباط و همكاري سازنده و مناسب با تمامي دواير و ادارات ذيربط به ويژه كميسيون برنامه و بودجه، اقتصادي و حقوقي شوراي اسلامي شهر تهران و حوزه معاونت مالي و اداري شهرداري تهران

16- همكاري در هدايت امور پشتيباني و خدمات واحدهاي ستادي و عملياتي از جمله حمل و نقل، مخابرات، تداركات، خدمات عمومي، امور دبيرخانه اي، مكاتبات و بايگاني اداري سازمان

17- اظهار نظر كارشناسي نسبت به پيش نويس قراردادهاي خريد اقلام عمده و خدمات با در نظر گرفتن صرفه و صلاح سازمان از جهات مختلف و رعايت جنبه هاي حقوقي و تضمين ها

 

شرح وظایف :

 

اداره امور پشتيباني و قراردادها:

 

1- نظارت بركليه امور مربوط به كارپردازي و راهنمايي كاركنان تحت سرپرستي

2- پيش بيني احتياجات واحدها و اقدام به اخذ اعتبارات لازم و انجام درخواست هاي ارجاع شده

3- همكاري در برگزاري مناقصات و عقد قرارداد با برندگان

4- بررسي اسناد مربوط به خريد و تاييد آنها

5- شركت در كميسيون هاي مختلف مربوط به كارپردازي

6- خريد كليه اقلام و موارد موردنياز سازمان

7- تكميل اسناد و مدارك مربوط به مطالبات پيمانكاران و شركت ها و ارسال به امور مالي

8- تعمير و آماده سازي كليه وسايط نقليه و ماشين آلات سازمان

9- هماهنگي جهت سرويس هاي اياب و ذهاب كاركنان

10- تهيه و تنظيم و ويرايش قراردادها و اسناد مناقصه ها و استعلام ها

11- پيگيري كليه امور قراردادها از مرحله شروع برگزاري مناقصه تا مرحله عقد قرارداد

12- شركت در جلسات كميته پيمان و تهيه صورتجلسات اين كميته

13- كنترل و رسيدگي به مقادير كارهاي انجام شده و متره و صورت وضعيت كارهاي اجرايي و بررسي تأخيرات و تعديل

 

اداره امور اداري:

 

1- برنامه ريزي، سازماندهي، نظارت كنترل و ارزيابي و راهبري عملكرد كاركنان امور اداري و حسن اجراي كليه وظايف محوله در واحد كارگزيني و امور استخدامي

2- همكاري در نظام ارزيابي عملكرد كاركنان

3- مشاركت با معاونت هماهنگي و برنامه ريزي در تنظيم بودجه سازمان در خصوص هزينه هاي حقوق و مزايا...

4- راهبري و نظارت بر دايره امور رفاهي كاركنان و فعاليت هاي آن

5- راهبري و نظارت بر واحد نگهباني و فعاليت هاي آن

6- تهيه و ارائه گزارش عملكرد، آمار و ساير گزارش هاي در دايره وظايف محوله.

7- تهيه و تدوين دستورالعمل هاي مرتبط در حوزه امور اداري كنترل و نظارت بر ورود و خروج پرسنل، مرخصي، ماموريت و ...

8- نظارت مستمر در خصوص صدور احکام پرسنلی و تردد همکاران از طریق سامانه جامع منابع انسانی شهرداری تهران

 

اداره امور مالي:

 

1- اعمال نظارت مالي بر كليه عمليات مالي با رعايت قوانين و مقررات مربوط، مفاد آئين نامه مالي و معاملاتي و مصوبات هيأت امنا .  

2- نگهداري حساب و تنظيم گزارشهاي مالي و نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر و مدارك مالي .

3- نگهداري، حفظ و حراست و تحويل وجوه، نقدينها، سپردها و اوراق بهادار .

4- نگهداري حساب و نظارت بر اموال و انبارسازمان.

5- تخصيص اعتبارات و تهيه گزارشات بودجه اي عمراني و جاري .

6- تهيه و تائيد صورتهاي مالي براي تصويب هيات امناء و ارائه به استفاده كنندگان ذيربط .

7- ايجاد شرايط مناسب كاري و همكاري با بازرسان و حسابرسان سازمان .

8- تهيه و پيشنهاد آئين نامه و دستور العمل هاي مالي .

9- شركت در كميته ها و جلساتي كه در خصوص تنظيم قرارداها و خريدها و ساير اموري كه مربوط به امور مالي سازمان برگزار مي گردد و اعمال نظر كارشناسي مطابق با قوانين و مقررات مربوطه .

10- تهيه تنظيم و نظارت بر گزارشات مورد نياز سازمان و مبادي ذيربط طبق نظر مافوق .

11- انجام تطبيق حسابهاي في مابين با مبادي ذيربط در شهرداري تهران