موضوع:سفر و مسافرت در شرایط شیوع کرونا ویروس

کارشناس:-
عضو دوام:دکتر زهرا ریاضی متخصص بیماریهای عفونی

منطقه:-محله:-

ساعت: 9:40تاریخ:1399/6/25

موضوع:دلایل مسمومیت های دارویی

کارشناس:مرجان مشکل گشا
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 20:10تاریخ:1399/6/24

موضوع:مصاحبه مردمی در خصوص "خرید نان و رعایت موارد ایمنی جهت جلوگی...

کارشناس:-
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 14:55تاریخ:1399/6/24

موضوع:رعایت پروتکل های بهداشتی در مقابله با ویروس کرونا

کارشناس:گوینده رادیو
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 12:30تاریخ:1399/6/24

موضوع:مصاحبه مردمی "چگونه در زمان شیوع کرونا ویروس از خودمان محافظ...

کارشناس:-
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 9:40تاریخ:1399/6/24

موضوع:مصاحبه مردمی "چگونه در زمان شیوع کرونا ویروس از خودمان محافظ...

کارشناس:-
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 9:40تاریخ:1399/6/23

موضوع:رعایت پروتکل های بهداشتی در زمان شیوع کرونا ویروس

کارشناس:گوینده رادیو
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 20:10تاریخ:1399/6/23

موضوع:مصاحبه مردمی: "در خصوص خرید ماسک های استاندارد"

کارشناس:-
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 14:55تاریخ:1399/6/23

موضوع:ارائه سوالات و نظرات در خصوص برنامه صدای شهر آماده

کارشناس:لادن کریمی
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 12:30تاریخ:1399/6/23

موضوع:کرونا ویروس

کارشناس:-
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 9:40تاریخ:1399/6/23