شاخه

موضوع:مصاحبه مردمی: "چگونه از بیمار کرونایی در منزل مراقبت کنیم"

کارشناس:-
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 9:40تاریخ:1399/6/20

موضوع: سازمان نظام پزشکی، درخصوص نگرانی جامعه پزشکی از بازگشایی حض...

کارشناس:گوینده رادیو
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 20:10تاریخ:1399/6/19

موضوع:توصیه هایی برای تهیه کوله نجات در زمان کرونا ویروس

کارشناس:لادن کریمی
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 14:55تاریخ:1399/6/19

موضوع:اگر حادثه ای اتفاق بیفتد (مثل زلزله، سیل) وسایل اطراف ما ممک...

کارشناس:لادن کریمی
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 12:30تاریخ:1399/6/19

موضوع:رعایت پروتکل های بهداشتی در مقابله با ویروس کرونا

کارشناس:-
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 9:40تاریخ:1399/6/19

موضوع:استفاده از ماسک در خارج از منزل و مکان های عمومی

کارشناس:-
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 20:10تاریخ:1399/6/18

موضوع:ایمن سازی محل خواب یا اتاق خواب جهت پیشگیری از بحران - سقوط ...

کارشناس:لادن کریمی
عضو دوام:مونا یوسفی

منطقه:20محله:تقی آباد

ساعت: 14:55تاریخ:1399/6/18

موضوع: مصاحبه مردمی در خصوص "انتشار کرونا ویروس در مکان های عمومی"...

کارشناس:مرجان مشکل گشا
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 12:30تاریخ:1399/6/18

موضوع:کلاس های اطفاء حریق در سرای محلات - بهترین راه برای کنترل شر...

کارشناس:هادی حجازی
عضو دوام:سمیه میرزایی

منطقه:10محله:زنجان

ساعت: 9:40تاریخ:1399/6/18