شاخه

موضوع:گزش حشرات، زنبور گزیدگی

کارشناس: مرجان مشکل گشا
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 9:40تاریخ:1399/4/1

موضوع:کرونا

کارشناس:گوینده رادیو
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 12:30تاریخ:1399/4/1

موضوع:کرونا ویروس

کارشناس:گوینده رادیو
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 14:55تاریخ:1399/3/31

موضوع:فرار از محیطی که در آن حادثه آتش سوزی اتفاق افتاده

کارشناس: هادی حجازی
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 20:10تاریخ:1399/3/29

موضوع:کرونا ویروس

کارشناس:گوینده رادیو
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 14:55تاریخ:1399/3/29

موضوع: احیای قلبی ریوی با وجود بیماری کرونا در جامعه چه تغییری کرد...

کارشناس:مرجان مشکل گشا
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 12:30تاریخ:1399/3/29

موضوع:کرونا ویروس

کارشناس:گوینده رادیو
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 9:40تاریخ:1399/3/29

موضوع:بریدگی و خونریزی شدید

کارشناس:مرجان مشکل گشا
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 9:40تاریخ:1399/3/22

موضوع:رفتار حین زلزله در فضاهای باز، پشت بام، ساختمان های بلند و ش...

کارشناس:آمنه اشتری ماهینی
عضو دوام:معصومه شهبندی نژاد

منطقه:5محله:سازمان برنامه شمالی

ساعت: 12:30تاریخ:1399/3/22

موضوع:کرونا

کارشناس:گوینده رادیو
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 9:40تاریخ:1399/3/1