شاخه
image
دعوت به همکاری 7-99

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرتهران‌درنظردارد جهت تکمیل کادرمرکز عملیات اضطراری (EOC)تخصصی خود از میان همکاران ثابت و قراردادی شاغل در شهرداری تهر...

image
دعوت به همکاری 10-98(پایان مهلت)

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در نظر دارد جهت تکميل کادر تخصصي خود از ميان همکاران ثابت و قراردادي شاغل در شهرداری تهران که مایل به جابجایی...