توضیحات :
این قسمت: تثبیت لوازم منزل


image

 

توضیحات :
این قسمت: گروه مدیریت بحران اماکن


image

 

توضیحات :
این قسمت: رفتار مناسب در زمان زلزله


image

 

توضیحات :
این قسمت: آشنایی با گروه های دوام (قسمت دوم)


image

 

توضیحات :
این قسمت: آشنایی با گروه های دوام (قسمت اول)


image

 

توضیحات :
این قسمت: شناسایی نقاط امن


image

 

توضیحات :
این قسمت: ساختمان های متداول


image

 

توضیحات :
این قسمت: لرزه خیزی شهر تهران


image

 

توضیحات :
این قسمت : آشنایی با پدیده طبیعی زلزله


image

 

توضیحات :
این قسمت: تصورات نادرست و تقدیرگرایی


image