موضوع:تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا برای سفرهای نوروزی به شهرها...

کارشناس:-
عضو دوام:-
مهمان:آقای رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا

منطقه:-محله:-

ساعت: 14:55تاریخ:1399/12/27

موضوع:اخبار جهانی کرونا ویروس

کارشناس:گوینده رادیو
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 20:10تاریخ:1399/12/27

موضوع:مصاحبه مردمی: "چقدر کرونا ویروس را جدی می گیریم؟"

کارشناس:-
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 9:40تاریخ:1399/12/27

موضوع:احیا قلبی ریوی با وجود بیماری کرونا در جامعه چگونه است، چه ت...

کارشناس:مرجان مشکل گشا
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 12:30تاریخ:1399/12/27

موضوع:اخبار کرونا ویروس - مصاحبه مردمی: "ورود مسافران نوروزی به شه...

کارشناس:گوینده رادیو
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 20:10تاریخ:1399/12/26

موضوع:رژیم غذایی مناسب برای پیشگیری از بیماری های تنفسی، کرونا و ت...

کارشناس:-
عضو دوام:-
مهمان:دکتر احمد دلبری متخصص سالمندان و رییس انجمن علمی سامندان کشور

منطقه:-محله:-

ساعت: 14:55تاریخ:1399/12/26

موضوع:مصاحبه مردمی: "نظر مردم در خصوص مسافران نوروزی"

کارشناس:-
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 12:30تاریخ:1399/12/26

موضوع:اخبار کرونا ویروس

کارشناس:-
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 9:40تاریخ:1399/12/26

موضوع:مرور خبرها درباره کرونا ویروس - کرونا، دید و بازدید و سفرهای...

کارشناس:-
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 20:10تاریخ:1399/12/25

موضوع:مصاحبه مردمی: "خریدهای نوروزی و تجمعات مردمی در بازارها چه ت...

کارشناس:-
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 12:30تاریخ:1399/12/25