موضوع:مصاحبه مردمی: "استفاده صحیح از ماسک"

کارشناس:-
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 20:10تاریخ:1399/9/1

موضوع:سامانه شهر آماده، مدیریت بحران ساختمان، نقاط امن و مخاطرات س...

کارشناس:آقای دکتر کرمی محمدی، رییس سازمان مدیریت بحران شهر تهران
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 14:55تاریخ:1399/9/1

موضوع:استرس و اضطراب ناشی از کرونا ویروس در سالمندان

کارشناس:-
عضو دوام:-
مهمان:اقای دکتر اسدی روان شناس بالینی و رییس اداره سلامت روان وزارت بهداشت

منطقه:-محله:-

ساعت: 12:30تاریخ:1399/9/1

موضوع:کرونا ویروس

کارشناس:گوینده رادیو
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 9:40تاریخ:1399/9/1

موضوع:مصاحبه مردمی : " بحران سیل چطور به وجود می آید و چگونه خرابی...

کارشناس:لادن کریمی
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 20:10تاریخ:1399/8/29

موضوع:کرونا ویروس

کارشناس:گوینده رادیو
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 14:55تاریخ:1399/8/29

موضوع:سفر و مسافرت در شرایط شیوع کرونا ویروس

کارشناس:-
عضو دوام:-
مهمان:دکتر یدالله ابوالفتحی ممتاز، دکتری تخصصی سلامت سالمندان و عضو هیات علمی دانشگاه

منطقه:-محله:-

ساعت: 12:30تاریخ:1399/8/29

موضوع:کرونا ویروس

کارشناس:گوینده رادیو
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 9:40تاریخ:1399/8/29

موضوع:چگونگی ابتلا و روش های پیشگیری از بیماری کرونا ویروس

کارشناس:-
عضو دوام:-
مهمان:دکتر احمد دلبری متخصص سالمندان و رییس انجمن علمی سامندان کشور

منطقه:-محله:-

ساعت: 20:10تاریخ:1399/8/28

موضوع:کرونا ویروس

کارشناس:گوینده رادیو
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 14:55تاریخ:1399/8/28