موضوع:غرق شدگی و شایع ترین علل آن - شایع ترین عوارض غرق شدگی

کارشناس:گوینده رادیو
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 22:30تاریخ:1400/3/24

موضوع:مصاحبه مردمی: "وظایف رسانه ها در شرایط کرونایی برای آموزش، ش...

کارشناس:-
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 15:30تاریخ:1400/3/24

موضوع:نمایشنامه: "شنا در پشت سدها و مناطق ممنوع"

کارشناس:-
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 14:15تاریخ:1400/3/24

موضوع:اطلاع رسانی و اخبار

کارشناس:گوینده رادیو
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 8:25تاریخ:1400/3/24

موضوع:تنها راه کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از زلزله چیست؟- مواد و...

کارشناس:گوینده رادیو
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 22:30تاریخ:1400/3/23

موضوع:نمایشنامه: "اقدامات اولیه در زمان وقوع آتش سوزی "

کارشناس:گوینده رادیو
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 14:15تاریخ:1400/3/23

موضوع:نمایشنامه: پناهگیری صحیح یعنی چه؟ - اگر حین وقوع زلزله در فض...

کارشناس:گوینده رادیو
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 8:25تاریخ:1400/3/23

موضوع:مصاحبه مردمی: "از بین پروتکل های بهداشتی مختلف کدام مورد را ...

کارشناس:-
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 15:30تاریخ:1400/3/20

موضوع:تنها راه کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از زلزله چیست؟

کارشناس:گوینده رادیو
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 22:30تاریخ:1400/3/22

موضوع:مصاحبه مردمی: " آیا کسانی که واکسن کرونا زده اند بازهم باید ...

کارشناس:-
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 15:30تاریخ:1400/3/22