شاخه

موضوع:کرونا ویروس

کارشناس:گوینده رادیو
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 9:40تاریخ:1400/1/15

موضوع:کرونا ویروس - مصاحبه مردمی: "در زمان شیوع کرونا ویر.س چگونه ...

کارشناس:گوینده رادیو
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 14:55تاریخ:1400/1/15

موضوع: اگر هنگام تکان های زلزله داخل ساختمان یا منزل مسکونی بودیم ...

کارشناس:آمنه اشتری ماهینی
عضو دوام:زهرا کریمی

منطقه:9محله:-

ساعت: 20:10تاریخ:1400/1/15

موضوع:مواجهه با هم زمانی حوادث یا بحران های مختلف (حوادث ثانویه) د...

کارشناس:لادن کریمی
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 12:30تاریخ:1400/1/15

موضوع:کرونا ویروس - مصاحبه مردمی: "همه افراد جامعه پروتکل های بهدا...

کارشناس:گوینده رادیو
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 9:40تاریخ:1400/1/14

موضوع:مصاحبه مردمی: "در شرایط کرونا ویروس هنگام ورود و خروج به منز...

کارشناس:لادن کریمی
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 12:30تاریخ:1400/1/14

موضوع:مصاحبه مردمی: "در مترو و مکان هایی که پروتکل ها رعایت نمی شو...

کارشناس:گوینده رادیو
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 14:55تاریخ:1400/1/14

موضوع:رعایت پروتکل های بهداشتی در شرایط کرونا ویروس

کارشناس:لادن کریمی
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 20:10تاریخ:1400/1/14

موضوع:انتقال ویروس کرونا از سطوح به افراد تا چه حدی است

کارشناس:-
عضو دوام:-
مهمان برنامه:آقای دکتر مردانی، فوق تخصص بیماری های عفونی و عضو کمیته ملی مبارزه با بیماری کرونا

منطقه:-محله:-

ساعت: 20:10تاریخ:1400/1/13

موضوع:توصیه به مسافران نوروزی در سفرها - استفاده از دستگاه های عا...

کارشناس:-
عضو دوام:-
مهمان برنامه:آقای دکتر مردانی، فوق تخصص بیماری های عفونی و عضو کمیته ملی مبارزه با بیماری کرونا

منطقه:-محله:-

ساعت: 14:55تاریخ:1400/1/13

موضوع:کرونا ویروس - استفاده از دستگاه های عابر بانک با رعایت پرو...

کارشناس:گوینده رادیو
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 9:40تاریخ:1400/1/13