شاخه
image
كوويد 19 يا زلزله؟ نظر اجمالي دو بحران همزمان در شهر تهران
کتاب الکترونیک, مجموعه پژوهش های مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری (در حوزه کرونا)
image
حقوق شهروندي در دوران پساكرونا (گزارش مديريتي)
کتاب الکترونیک, مجموعه پژوهش های مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری (در حوزه کرونا)
image
راهبردهاي پاسخ دهي كاركردي – فضايي شهري به اپيدمي كتابچه راهنما درباره مديريت وضع اضطراري شهري (دانش شهر 554)
کتاب الکترونیک, مجموعه پژوهش های مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری (در حوزه کرونا)
image
فراتحليل گزارش هاي روزانه سازمان بهداشت جهاني درخصوص پخشايش و شروع بيماري كرونا (دانش شهر 538)
کتاب الکترونیک, مجموعه پژوهش های مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری (در حوزه کرونا)
image
مقابله با كرونا ويروس (كوويد 19) مشاركت در يك تلاش جهاني سياست گذاري شهرها (دانش شهر 594)
مجموعه پژوهش های مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری (در حوزه کرونا) , کتاب الکترونیک, عناوین کتابهای معاونت پژوهشی مرکز مطالعات شهرداری تهران
image
بودجه ریزی در شرایط کرونا ـ رهنمودهای صندوق بین المللی پول
مجموعه پژوهش های مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری (در حوزه کرونا) , کتاب الکترونیک, عناوین کتابهای معاونت پژوهشی مرکز مطالعات شهرداری تهران
image
کووید 19 یا زلزله؟ ارزیابی اجمالی دو بحران همزمان در شهر تهران
مجموعه پژوهش های مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری (در حوزه کرونا) , کتاب الکترونیک, عناوین کتابهای معاونت پژوهشی مرکز مطالعات شهرداری تهران
image
راهبردهای پاسخ دهی کارکردی ـ فضایی شهری به اپیدمی
مجموعه پژوهش های مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری (در حوزه کرونا) , کتاب الکترونیک, عناوین کتابهای معاونت پژوهشی مرکز مطالعات شهرداری تهران
image
دوره يازدهم، شماره سوم (پائیز 1400)
فصلنامه
image
دوره يازدهم، شماره دوم(تابستان 1400)
فصلنامه
image
دوره یازدهم ،شماره اول (بهار 1400)
فصلنامه
image
بحران شناسی
کتاب, کتابهای آموزشی