شاخه
image
كوويد 19 يا زلزله؟ نظر اجمالي دو بحران همزمان در شهر تهران
کتاب الکترونیک, مجموعه پژوهش های مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری (در حوزه کرونا)
image
حقوق شهروندي در دوران پساكرونا (گزارش مديريتي)
کتاب الکترونیک, مجموعه پژوهش های مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری (در حوزه کرونا)
image
راهبردهاي پاسخ دهي كاركردي – فضايي شهري به اپيدمي كتابچه راهنما درباره مديريت وضع اضطراري شهري (دانش شهر 554)
کتاب الکترونیک, مجموعه پژوهش های مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری (در حوزه کرونا)
image
فراتحليل گزارش هاي روزانه سازمان بهداشت جهاني درخصوص پخشايش و شروع بيماري كرونا (دانش شهر 538)
کتاب الکترونیک, مجموعه پژوهش های مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری (در حوزه کرونا)
image
مقابله با كرونا ويروس (كوويد 19) مشاركت در يك تلاش جهاني سياست گذاري شهرها (دانش شهر 594)
مجموعه پژوهش های مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری (در حوزه کرونا) , کتاب الکترونیک, عناوین کتابهای معاونت پژوهشی مرکز مطالعات شهرداری تهران
image
بودجه ریزی در شرایط کرونا ـ رهنمودهای صندوق بین المللی پول
مجموعه پژوهش های مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری (در حوزه کرونا) , کتاب الکترونیک, عناوین کتابهای معاونت پژوهشی مرکز مطالعات شهرداری تهران
image
کووید 19 یا زلزله؟ ارزیابی اجمالی دو بحران همزمان در شهر تهران
مجموعه پژوهش های مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری (در حوزه کرونا) , کتاب الکترونیک, عناوین کتابهای معاونت پژوهشی مرکز مطالعات شهرداری تهران
image
راهبردهای پاسخ دهی کارکردی ـ فضایی شهری به اپیدمی
مجموعه پژوهش های مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری (در حوزه کرونا) , کتاب الکترونیک, عناوین کتابهای معاونت پژوهشی مرکز مطالعات شهرداری تهران