شاخه

موضوع:کرونا ویروس - مصاحبه مردمی: "رعایت پروتکل های بهداشتی توسط ر...

کارشناس:گوینده رادیو
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 9:40تاریخ:1400/1/11

موضوع:انتقال ویروس کرونا از سطوح به افراد تا چه حدی است

کارشناس:-
عضو دوام:-
مهمان برنامه:آقای دکتر مردانی، فوق تخصص بیماری های عفونی و عضو کمیته ملی مبارزه با بیماری کرونا

منطقه:-محله:-

ساعت: 12:30تاریخ:1400/1/11

موضوع:مصاحبه مردمی: "مهم ترین عامل گردش کرونا ویروس چیست" - چه افر...

کارشناس:گوینده رادیو
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 14:55تاریخ:1400/1/11

موضوع:توصیه به مسافران نوروزی در سفرها - استفاده از دستگاه های عا...

کارشناس:گوینده رادیو
عضو دوام:-
مهمان برنامه:آقای دکتر مردانی، فوق تخصص بیماری های عفونی و عضو کمیته ملی مبارزه با بیماری کرونا

منطقه:-محله:-

ساعت: 20:10تاریخ:1400/1/11

موضوع:ماندگاری ویروس کرونا بر روی نان، مواد غذایی و سطوح

کارشناس:-
عضو دوام:-
مهمان برنامه:آقای دکتر مردانی، فوق تخصص بیماری های عفونی و عضو کمیته ملی مبارزه با بیماری کرونا

منطقه:-محله:-

ساعت: 9:40تاریخ:1400/1/10

موضوع:ماندگاری ویروس کرونا بر روی نان، مواد غذایی و سطوح

کارشناس:-
عضو دوام:-
مهمان برنامه:آقای دکتر مردانی، فوق تخصص بیماری های عفونی و عضو کمیته ملی مبارزه با بیماری کرونا

منطقه:-محله:-

ساعت: 9:40تاریخ:1400/1/10

موضوع:ماندگاری ویروس کرونا بر روی نان، مواد غذایی و سطوح

کارشناس:-
عضو دوام:-
مهمان برنامه:آقای دکتر مردانی، فوق تخصص بیماری های عفونی و عضو کمیته ملی مبارزه با بیماری کرونا

منطقه:-محله:-

ساعت: 9:40تاریخ:1400/1/10

موضوع:مصاحبه مردمی: "رعایت پروتکل های بهداشتی از حیث شرعی و عقلی" ...

کارشناس:گوینده رادیو
عضو دوام:-
مهمان برنامه:حجت اله حسینی

منطقه:-محله:-

ساعت: 14:55تاریخ:1400/1/10

موضوع:مصاحبه مردمی: "اگر قصد سفر در تعطیلات نوروزی و شرایط کرونا و...

کارشناس:-
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 20:10تاریخ:1400/1/10

موضوع:مصاحبه مردمی: "رعایت پروتکل های بهداشتی در مکان های عمومی و ...

کارشناس:-
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 12:30تاریخ:1400/1/10

موضوع:مصاحبه مردمی: "در تعطیلات نوروزی چگونه پروتکل های بهداشتی را...

کارشناس:-
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 12:30تاریخ:1400/1/9

موضوع:آیا ویروس کرونا از سطوح منتقل می شود یا خیر

کارشناس:-
عضو دوام:-
مهمان برنامه:آقای دکتر مردانی، فوق تخصص بیماری های عفونی و عضو کمیته ملی مبارزه با بیماری کرونا

منطقه:-محله:-

ساعت: 14:55تاریخ:1400/1/9