شاخه

موضوع:مصاحبه مردمی: "آیا همیشه از ماسک استفاده می کنید و چه نوع ما...

کارشناس:گوینده رادیو
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 9:40تاریخ:1399/10/17

موضوع: مصاحبه مردمی: "چگونه از ماسک خود مراقبت می کنید تا آلوده نش...

کارشناس:-
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 12:30تاریخ:1399/10/17

موضوع:کرونا ویروس

کارشناس:گوینده رادیو
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 14:55تاریخ:1399/10/17

موضوع:مصاحبه مردمی: "آیا همیشه از ماسک استفاده می کنید و چه نوع ما...

کارشناس:گوینده رادیو
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 20:10تاریخ:1399/10/17

موضوع:سوختگی مواد شیمیایی خشک (آهک) - گاز مونوکسید کربن چگونه تول...

کارشناس:مرجان مشکل گشا - هادی حجازی
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 12:30تاریخ:1399/10/16

موضوع:کرونا ویروس

کارشناس:گوینده رادیو
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 9:40تاریخ:1399/10/16

موضوع:مصاحبه مردمی: "رعایت پروتکل های مردمی و فروشندگان در فروشگاه...

کارشناس:-
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 14:55تاریخ:1399/10/16

موضوع:مروری بر اخبار کرونا - جهش جدید ویروس کرونا

کارشناس:گوینده رادیو
عضو دوام:-
مهمان برنامه:آقای دکتر رییسی سخنگوی وزارت بهداشت

منطقه:-محله:-

ساعت: 20:10تاریخ:1399/10/16

موضوع:کرونا ویروس

کارشناس:گوینده رادیو
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 9:40تاریخ:1399/10/15

موضوع:آلودگی هوا / در این شرایط از چه مواد غذایی استفاده کنیم

کارشناس:مرجان مشکل گشا
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 12:30تاریخ:1399/10/15

موضوع:نکات ایمنی هنگام وقوع زلزله - مکان ها نامناسب برای پناهگیری ...

کارشناس:الهه نصیری دوست - آمنه اشتری ماهینی
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 20:10تاریخ:1399/10/15

موضوع:مصاحبه مردمی: "در زمان شیوع کرونا ویر.س چگونه از خودروهای شخ...

کارشناس:-
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 14:55تاریخ:1399/10/15