شاخه

موضوع:اطلاع رسانی و اخبار

کارشناس:گوینده رادیو
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 8:25تاریخ:1400/04/26

موضوع:رانندگی ایمن در شب - اقدامات ایمنی برای رانندگی در شب

کارشناس:گوینده رادیو
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 14:15تاریخ:1400/04/26

موضوع:مصاحبه مردمی: "در شرایط کرونا ویروس تهویه هوا و باز بودن پنج...

کارشناس:-
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 22:30تاریخ:1400/04/26

موضوع:رانندگی ایمن، سرعت ایمن

کارشناس:گوینده رادیو
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 15:30تاریخ:1400/04/26

موضوع:رانندگی ایمن در شب - ملزومات مورد نیاز داخل خودرو

کارشناس:-
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 22:30تاریخ:1400/04/26

موضوع:اطلاع رسانی و اخبار

کارشناس:گوینده رادیو
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 8:25تاریخ:1400/04/26

موضوع:رانندگی ایمن

کارشناس:گوینده رادیو
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 14:15تاریخ:1400/04/26

موضوع:نمایشنامه: رانندگی ایمن" - نکات ایمنی دررانندگی

کارشناس:گوینده رادیو
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 14:15تاریخ:1400/04/22

موضوع:نمایشنامه: "مهارت در رانندگی" - رانندگان با مهارت چه نکاتی ر...

کارشناس:گوینده رادیو
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 22:30تاریخ:1400/04/22

موضوع:طرح عملیات تخلیه اضطراری - چگونگی مشخص کردن مسیرها و خروجی ه...

کارشناس:گوینده رادیو
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 8:25تاریخ:1400/04/22

موضوع:علل غرق شدگی - چگونه به فرد غرق شده کمک کنیم

کارشناس:مرجان مشکل گشا
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 15:30تاریخ:1400/04/22

موضوع:اطلاع رسانی و اخبار

کارشناس:گوینده رادیو
عضو دوام:-

منطقه:-محله:-

ساعت: 8:25تاریخ:1400/04/22