راهبردهای پاسخ دهی کارکردی ـ فضایی شهری به اپیدمی

مجموعه پژوهش های مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری (در حوزه کرونا) , کتاب الکترونیک, عناوین کتابهای معاونت پژوهشی مرکز مطالعات شهرداری تهران rating
image

مترجم / مترجمین : زهره دودانگه ـ رضا بصیری مژدهی ـ امیر شفیعی ـ علیرضا نوری

سال انتشار : 1399/01/25

مجری : مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران