بودجه ریزی در شرایط کرونا ـ رهنمودهای صندوق بین المللی پول

مجموعه پژوهش های مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری (در حوزه کرونا) , کتاب الکترونیک, عناوین کتابهای معاونت پژوهشی مرکز مطالعات شهرداری تهران rating
image

مترجم / مترجمین : مجید فراهانی

سال انتشار : پاییز 1399