فراتحليل گزارش هاي روزانه سازمان بهداشت جهاني درخصوص پخشايش و شروع بيماري كرونا (دانش شهر 538)

کتاب الکترونیک, مجموعه پژوهش های مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری (در حوزه کرونا) rating
image

نویسنده / نویسندگان : زهره دودانگه

سال انتشار : پاییز 1399

مجری : مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران