حقوق شهروندي در دوران پساكرونا (گزارش مديريتي)

کتاب الکترونیک, مجموعه پژوهش های مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری (در حوزه کرونا) rating
image

مترجم / مترجمین : دکترعسگر قهرمان پور، دکتر فرهاد محبتی

سال انتشار : تابستان 1399

مجری : معاونت علم و فناوری مدیریت ترویج دانش و امور بین الملل