كوويد 19 يا زلزله؟ نظر اجمالي دو بحران همزمان در شهر تهران

کتاب الکترونیک, مجموعه پژوهش های مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری (در حوزه کرونا) rating
image

نویسنده / نویسندگان : دکتر علیرضا نوری، مسعود مجرب

سال انتشار : تابستان 1399

مجری : معاونت مطالعات و برنامهريزي امور زيرساخت و طرح جامع