توضیحات :
  این قسمت: تثبیت لوازم منزل


  image

   

  توضیحات :
  این قسمت: گروه مدیریت بحران اماکن


  image

   

  توضیحات :
  این قسمت: رفتار مناسب در زمان زلزله


  image

   

  توضیحات :
  این قسمت: آشنایی با گروه های دوام (قسمت دوم)


  image

   

  توضیحات :
  این قسمت: آشنایی با گروه های دوام (قسمت اول)


  image

   

  توضیحات :
  این قسمت: شناسایی نقاط امن


  image

   

  توضیحات :
  این قسمت: ساختمان های متداول


  image

   

  توضیحات :
  این قسمت: لرزه خیزی شهر تهران


  image

   

  توضیحات :
  این قسمت : آشنایی با پدیده طبیعی زلزله


  image

   

  توضیحات :
  این قسمت: تصورات نادرست و تقدیرگرایی


  image